Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Zodpovedne s mobilom a internetom

Posledný novembrový de patrí Du poítaovej bezpenosti – Computer security day.  Je to udalos, ktorá má uom pripomenú potrebu chráni svoje poítae a predovšetkým svoje osobné údaje. V súasnosti mobily, tablety, notebooky, poítae a s nimi aj internet, zasahujú do ivota aj iakov našej základnej školy pri vzdelávaní, komunikácii a vo vonom ase. Deti trávia na internete oraz viac asu a neraz sú v práci na om zrunejší ako dospelí. Internet je nekoniaca studnica rôznych informácií. No tak ako sa na om ahko dostanú k uitoným správam, rovnako ahko si tu vyhadajú aj nelegálne materiály.  A preto je potrebné vystríha deti pred rôznymi nebezpeenstvami, ktoré im hrozia pri telefonovaní, chatovaní a blogovaní a najmä pri vstupe na sociálne siete.

Práve tejto tematike bola venovaná prednáška spojená s besedou pod názvom „Zodpovedne s mobilom a internetom“, ktorú pripravila Mgr. Jana Fugová, pre iakov 1.stupa našej školy. Títo sa dozvedeli ako bezpene pouíva mobil, ako sa s ním správa na ulici, pri prechádzaní cez cestu a jazde na bicykli. o robi ak stratia alebo im niekto mobil odcudzí. Dozvedeli sa aj o nebezpeenstve komunikácie s cudzími umi. Spoznali telefónne ísla tiesového volania a tie hrozbu zneuívania týchto ísel demi. Nakoko u aj deti fotografujú a natáajú mobilom videá, boli upozornené na nevhodné odosielanie fotografií a videí, ktoré by im alebo iným deom mohli uškodi a na zákaz fotografovania a natáania v škole.

Pri pouívaní internetu sa dozvedeli ako sa správa na sociálnych sieach a tie o nástrahách, ktoré sú pre ne nebezpené. i u je to strata súkromia, zneuívanie fotografií a videí bez súhlasu, riziko rôznych poítaových vírusov, obaovanie, uráanie a klamanie uívateov, nevhodné obrázky a videá a najmä závislos na sociálnych sieach. Najviac deti zaujal pojem „kyberšikana“ a najmä ako ju rieši ak sa vyskytne. Celá prednáška bola pretkaná rozprávkovými príbehmi z edície „ovce sk.“

Po ukonení prednášky, deti besedovali o svojich skúsenostiach, ktoré majú pri pouívaní mobilov a internetu i u v škole alebo doma.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu