Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Eurpsky de jazykov

iaci Základnej školy, Školská 2, Michalovce sa pripojili k mnostvu európskych krajín, ktoré 26. septembra oslávili Európsky de jazykov. iaci 1. a 9. roníka sa zapojili do rôznych jazykových hier a súaí, pri ktorých sa nielen zabavili ale aj mnohému nauili. Takto napríklad zistili, ktorý z európskych jazykov má najdlhšie slovo, e nielen udia, ale aj zvieratá rozprávajú v kadej krajine iná a e naopak príslovia a porekadlá sú si v mnohých krajinách podobné. Nauili sa ráta v siedmich jazykoch, spievali cudzojazyné piesne, vyrábali poštové známky krajín a plagáty, nauili sa poveda „akujem“ a „Dobrý de“ v deviatich jazykoch, vytvorili „eTwinningové slnko“ z cudzojazyných slov týkajúcich sa školy a priatestva. Prínosom bola aj videokonferencia iakov  4. roníka s priatemi eTwinningu. Týmito aktivitami sa iaci zárove oboznámili aj s kultúrnymi tradíciami rôznych krajín. 

Cieom tohto da bolo pripomenú si jazykovú a kultúrnu rozmanitos Európy a upozorni na zmysel uenia sa cudzích jazykov pre budúcnos. iaci si odniesli vea príjemných záitkov, nových vedomostí a zaujímavostí.

                                                                                                                                                                                                                                                         Kabinet cudzích jazykov

                                                                                  ZŠ, Školská 2, Michalovce                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu