Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
DVUI na Z

PROJEKT:    alšie vzdelávanie uiteov základných škôl

                   v predmete informatika.

 

Druh projektu: Národný projekt 

 

Termín realizácie:   2008 - 2011

 

Komu je urení:   Uiteom Základných škôl na území Slovenskej republiky

 

Cie projektu:

 Strategický cie:        Navrhnú, vyvinú a realizova moderné alšie vzdelávanie uiteov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami.

 Špecifické ciele:         Vytvori a realizova akreditované vzdelávacie moduly pre cieové skupiny uiteov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ.

Vybavi úastníkov vzdelávania digitálnymi technológiami potrebnými k ich efektívnemu vzdelávaniu, ktoré následne vyuijú vo vyuovacom procese.

 

Zapojenos:   Uitelia  Základnej školy na území Slovenskej republiky, ktorí budú ui informatickú výchovu a informatiku..

Za našu školu sú zapojené:   Mgr. Jana Fugová, Mgr. Mária Sibalová

 

Financovanie:  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF: OP Vzdelávanie

 

Realizátor projektu

 • Štátny pedagogický ústav v Bratislave v spolupráci s vysokými školami:
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • ilinská univerzita v iline

 

Výstupy

 • certifikáty uiteov
 • výstupné vyuovacie materiály

 

Prínos

 • vybavenie didaktickou technikou uiteov
 • nové, moderné formy vyuovania
 • kvalifikovanos uiteov
 • elektronické materiály
                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu