Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
eTwinning

   Hadáme cesty, staviame mosty = eTwinnig

   POÍTAE – INTERNET-  NÁPADY – SPOLUPRÁCA

   Škola – miesto tvorivosti, sebarealizácie a spolupráce

   eTwinning = partnerstvo škôl v Európe

    

    
o je eTwinning?
 • prostriedok na nadväzovanie partnerstiev škôl
 • spolupráca dvoch škôl z dvoch európskych krajín zaloená na vyuívaní elektronickej komunikácie
 
Cie
  • posilni a rozvíja kontakty a spoluprácu medzi školami pomocou informaných technológií
  • zlepši dialóg a vzájomné pochopenie

   

o je podstatou partnerstva?

  • vzniká a je udrované za pomoci informaných a komunikaných technológií, ktoré sa stávajú prirodzenou súasou výubového procesu
  • partnerstvo je dlhodobé
   Ako vznikajú partnerstvá?     

 

 spolupráca škôl - nadviazanie partnerstva a spolupráca z minulosti, z minulých spoloných európskych projektov, druobných miest a obcí

 • spolupráca manaérov - riadiací pracovníci školy môu komunikova o problémoch riadenia, rozhodovania, spolonej organizácii projektu
 • spolupráca uiteov - práca na osnovách jednotlivých predmetov, vnášanie europského rozmeru do výuby, medzipredmetová výuba, spoloná aktivita na jednej téme, výmena skúsenosti
 • spolupráca skupiny uiteov - 2 uitelia môu pracova na jednej téme a porovnáva svoje prístupy, 2 triedy študentov môu pracova na rôznych predmetov a rôznych témach
 • spolupráca rodiov a inštitúcii - porovnávanie ivota a systému riadenia školy, školstva, vzdelávania, problematických okruhov

 

viac na stránke: www.etwinning.sk

 

V súastnej dobe na škole je zapojená trieda III.A s projektom IVÁ VODA

 

1. typ projektu : medzinárodný

7.04.2010 bol udelený certifikát eTwinning za realizáciu projektu "ivá voda" pre Mgr. Janu Fugovú, ZŠ Školská 2 v Michalovciach SR a Danielu Paurovú zo ZŠ Václava Talicha v Moste R. http://files.projektzivavoda.webnode.cz/200000002-d4035d4fd3/etw_certificate_28379_sk.pdf

2. komu je urený: iaci 1. stupa

3. Cie projektu: Vies iakov od pozorovania vody cez jej vyuívanie v prospech loveka a tvorbe pocitov ochrany vody ako zdroja pitnej vody.

4. popis projektu:

Aktivity:

 Kolobeh vody v prírode

 • Uvete o najviac inností v domácnosti, pri ktorých pouívame vodu.
 • Navrhnite spôsoby, pomocou ktorých klesne spotreba vody v domácnosti.
 • Rozprávka o vode – hra na vodníka
 • Výtvarná práca – ivot vo vode – výstavka prác
 • Slovná zásoba – o a napadne, ke sa povie slovo voda.
 • Tvorba prezentácia
 • Vedenie vodnej kroniky

Kalendár aktivít:

Apríl -  zaloenie Vodnej kroniky

Jún – Voda v našom okolí (vodné plochy, rieky, potoky, at.)

Máj – Kolobeh vody v prírode

Prázdniny – zaznamena vodu na fotografiách - aktivity iakov)

September – vyhodnotenie fotogalérie – porovnanie foto záznamov

Október – Slovná zásoba – o a napadne, ke sa povie slovo voda

November - Uvete o najviac inností v domácnosti, pri ktorých pouívame vodu.

December - Navrhnite   spôsoby, pomocou ktorých klesne spotreba vody v domácnosti.

Január - Rozprávka o vode (vymyslie rozprávku)

Február – Význam vody pre loveka

Marec – De vody (22.03.) – výtvarné práce s tematikou vody

Apríl – Tvorba prezentácie o projekte – ukonenie projektu

 

5. výstupy:

 • Vodná kronika
 • Aktivity zverejované na: www.eTwinning.com;     a       www.projektzivavoda.webnode.cz
 • Nástenka v priestoroch triedy a chodby
 • lánok o projekte v regionálnych novinách a Uiteských novinách
 • Po ukonení projektu podanie iadosti o certifikát kvality projektu

 

 

 

                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu