Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
MVP na Z

PROJEKT:      Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

 

Druh projektu:   Národný projekt

Termín realizácie:   2008 - 2013

Komu je urení:   Uiteom Základných škôl na území Slovenskej republiky

 

Cie projektu:   Dosiahnu zmenu formy výuby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyuovania, a zárove pripravi uiteov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spolonosti.

 

Zapojenos:   Uitelia Základnej školy na území Slovenskej republiky, ktorí uia aspo jeden z nišie uvedených predmetov: prirodopis, slovenský jazyk, matematika, dejepis, zemepis, fyzika, chémia, hudobná výchova, vytvarná výchova, predmety na I. stupni ZŠ.

Za našu školu sú zapojené:   Mgr. Irena Vargová, Mgr. Monika Vinerová, PaedDr. Katarína Kamasová

 

Financovanie:   Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF: OP Vzdelávanie

 

Realizátor projektu

  • Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave
  • elfa s.r.o Košice

 

Výstupy

  • certifikáty uiteov
  • výstupné vyuovacie materiály

 

PRÍNOS

Prínos pre školu:

  • nové, moderné formy vyuovania
  • zvýši sa IKT vybavenos škôl / nove PC + dataprojektor/
  • elektronické materiály
  • škola získa pedagóga, ktorý bude po absolvovaní vzdelávania nositeom a šíriteom nových moderných metód vzdelávania medzi kolegami aj iakmi

Prínos pre uitea:

  • vybavenie didaktickou technikou uiteov, ím sa zabezpeí aktívne vyuívanie modernej IKT vo vzdelávacom procese
  • zvýšenie kvalifikácie a kariérny postup

 

                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu