Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Rodiovsk klub

Rodiovský klub pri ZŠ,Školská 2, Michalovce

je organizácia s právnou subjektivitou.

Charakter a postavenie RK:

 • RK je nezávislé dobrovoné zdruenie rodiov
 • Spolupracuje s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní iakov
 • Zabezpeuje ochranu práv iakov a ochranu záujmov rodiov týchto iakov
 • Podporuje úsilie vedenia školy a školského zariadenia, uiteov a pedagogic.pracovníkov vo výchpvno-vzdelávacom procese
 • Pomáha pri organizovaní mimoškolskej telesnej výchovy, školských výletov, lyiarskych zájazdov a škôl v prírode
 • Spolupracuje pri technickom zabezpeení školy audio-vizuálnou , výpotovou technikou

 

Poslanie RK:

 • Zhromauje názory a námety, pripomienky rodiov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania
 • Rokuje s riaditeom, uitemi  a ostatnými pedagog.pracovníkmi

Orgány RK:

 • Najvyšším orgánom RK je výbor RK, ktorý tvoria zástupcovia tried, ktorí boli zvolení na triednych zdrueniach a majú plnú dôveru rodiov
 • Výbor RK si volí svojho predsedu, ktorý riadi innos, alej hospodára a revízora
 • lenovia RK majú právo voli orgány RK, by do nich volení a vyjadrova sa k práci školy a škol.zariadenia
 • lenstvo v RK vzniká zaplatením poplatku, ktorého výšku si schvália rodiia na plenárnej schôdzi zaiatkom kadého školského roka, najneskôr do 15.októbra
 • Finanné prostriedky RK sa vynakladajú na bené náklady spojené s innosou RK, na akcie, ktoré sú urené pre deti, ktoré sa nedajú plne nahradi z finanného rozpotu školy

Zloenie RK:

Predseda: Mgr. Tatiana Giraltošová

Hospodár: Iveta Plutková

Revízor: Milan Peeak

lenovia: Zástupcovia rodiov za kadú triedu

                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu