Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Vchovn poradenstvo

Výchovná poradkya – Mgr. Viera Butelová

      Funkcia výchovného poradcu:

           Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Venuje pozornos iakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, iakom so zmenenou pracovnou schopnosou, nadaným a talentovaným iakom. Poskytuje konzultácie iakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri vobe povolania. Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcich sa starostlivosou o deti.

         Základné formy práce: individuálna a skupinová práca so iakmi, rodimi , triednymi uitemi , individuálna práca so zástupcami stredných škôl, metodikom pre výchovné poradenstvo, psychológmi, špeciálnym pedagógom a inými organizáciami.

 

         Výchovný poradca  sa pri svojej innosti bude riadi Pedagogicko-organizanými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala MŠ SR,  Plánom práce školy a Zákonom . 245/2008 o vzdelávaní a výchove.

Z týchto dokumentov pre výchovného poradcu vyplýva:

 

1. V zmysle Dohovoru o právach dieaa

a/ podporova a umoova rešpektovanie názorov detí a ich úasti vo všetkých oblastiach,     ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú

b/ sprístupova všetkým deom informácie a poradenskú slubu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.

 

2. V zmysle Akného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie spolupracova  s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s problematikou intolerancie a pozýva prokurátorov na podujatia školskej mládee zameraných na výchovu proti rasizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

3. Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými lenmi ped. zboru, najmä s tr. uitemi, so školským psychológom, školským lekárom, školským špeciálnym pedagógom, s koordinátorom prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodimi iakov, zamestnávateskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými obianskymi organizáciami, sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov.

 

4. Školy si môu prostredníctvom metodicko-pedagogických centier alebo priamo vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie objedna vzdelávacie prednášky psychológov na tému práce s demi minoritných skupín (deti s postihnutím, nadané deti, príslušníci rómskeho etnika, sociálne znevýhodnené deti).

 

5. Výchovný poradca bude pomáha rieši problémy ohrozujúce mravný vývin detí v spolupráci  s  riaditeom školy, psychológom, psychologickou poradou, v prípade potreby s alšími odborníkmi zo zariadení výchovnej prevencie, pediatrom, soc. kurátorom, policajtom.

 

6. Výchovný poradca bude sledova oficiálne stránky MŠ a jeho priamo riadených organizácií Krajského školského úradu a alších inštitúcií, ktoré sa podieajú na výchove a vzdelávaní.

 

 

 

 

V oblasti profesionálnej orientácie sa naši iaci zúastnia na týchto exkurziách:

 

Burza informácií o monostiach štúdia na SŠ

De otvorených dverí v SOŠ /hotel. sluieb a obchodu/ Michalovce

De otvorených dverí v Gymnáziu P.Horova Michalovce

Týde otvorených dverí Cirkevná SOŠ Michalovce

De otvorených dverí ESO Euroškola Michalovce

De otvorených dverí v SO technickej Michalovce

 

 

Konzultané hodiny VP:

 

Streda   13,00 – 15,00 hod.   Inokedy po dohode s VP                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu