Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
CJ pre uiteov

PROJEKT:    Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolonos

                  Vzdelávanie uiteov v oblasti cudzích jazykov

 

Druh projektu:    Národný projekt

 

Termín realizácie:   2009 - 2013

 

Komu je urení:   Uiteom Základných škôl na území Slovenskej republiky vyuujúcim na I. stupni.

 

Cie projektu:

Vzdelávanie uiteov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyuovania cudzích jazykov na základných školách je skvalitni prípravu a alšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Národný projekt sa koncentruje na doplnenie vzdelávacieho systému o kvalifikovaných uiteov cudzích jazykov na 1. stupni základných škôl.

Projekt sa uskutouje v súlade so  zákonom . 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Koncepciou vyuovania cudzích jazykov v základných školách schválenou  vládou SR da 12. 09. 2007 uznesením vlády SR .767/2007, ktorá stanovuje povinnos riaditeom škôl zavies prvý cudzí jazyk na 1. stupni ZŠ od 3. roníka. Daný projekt má za cie zabezpei dostatok kvalifikovaných uiteov cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ v prechodnom a dlhodobom období a prispie k premene tradinej školy na modernú

 

 

Zapojenos:   Uitelia prvého stupa Základnej školy na území Slovenskej republiky.

Za našu školu sú zapojené:   Mgr. Andrea Jankovyová, Mgr. aneta Baníková, PaedDr. Beáta Gáborová

 

Financovanie:   Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF

 

Realizátor projektu:   Štátny pedagogický ústav v Bratislave v spolupráci s vysokými školami

 

Výstupy

  • certifikáty uiteov
  • výstupné vyuovacie materiály

 

Prínos

  • vybavenie didaktickou technikou uiteov
  • nové, moderné formy vyuovania
  • kvalifikovanos uiteov
  • elektronické materiály
                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu