Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Zdrav kola

                                                          „Tvoja strava je tvojim liekom.“ Hipokrates

Zdravá škola je projekt na podporu zdravia a výchovy k zdravému spôsobu ivota. Vznikol z potreby usporiada ivot v školách v duchu toho, o sa dnes vie o výchove a o zdraví. Vychádza z presvedenia, e k výraznej premene a trvalej zmene nevedú len dobre myslené zmeny týkajúce sa iastkových oblastí ivota škôl, nárazové akcie alebo práca jedného, i dvoch uiteov. K tomu vedie len vedomý a premyslený program zmien, ktorý postupne zasahuje všetky oblasti ivota škôl.

Podpora zdravia

Je novou oblasou starostlivosti o zdravie, ktorá sa vo svete rozvíja od 70. rokov. Je zaloená na syntéze poznatkov z rady odborov a jej základným východiskom je poznanie, e všetky zloky zdravia sú vzájomne prepojené a tvoria jeden celok s jeho prírodným a sociálnym prostredím.


Pre projekty, ktoré si dávajú za cie dosiahnutie zmien prospešným nášmu telesnému, duševnému a sociálnemu zdraviu prostredníctvom ivota a innosti udí tvoriacich uritú komunitu, sa vo svete ujal názov „komunitný projekt na podporu zdravia“. Medzi ne patria napríklad projekty ako Zdravé mesto, Zdravý podnik, Zdravá škola a tie Zdravá materská škola. V škole tieto projekty pomáhajú integrova súasné poznatky o výchove, vzdelávaní a zdraví do našej kadodennej práce.

Hlavným cieom projektu

Je vytváranie podmienok na zastavenie zhoršujúceho sa zdravotného stavu detí. Preto jednotlivé úlohy sú zamerané na odstránenie negatívnych faktorov pôsobiacich na zdravý vývin detí a na podporu ich zdravého prostredia, v ktorom ijú. Nesmie sa zabudnú ani na priaznivý vzah medzi uiteom, dieaom a rodiom.

Ciele projektu

1. Starostlivos o zdravie detí a zamestnancov škôl
2. Humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
3. Zlepšenie ivotného prostredia
4. Úas rodiov na realizácii projektu

Filozofia podpory zdravia zahruje nasledujúce atribúty

a) Zdravie nie je len neprítomnos choroby: Je to subjektívny pocit ivotnej pohody, súladu, harmónie, ktorý si uvedomujeme poda miery svojej zrelosti. Pocit pohody je relatívny, pretoe kadý jedinec ju dosahuje na rozlinej úrovni v dôsledku individuálne rozdielnych predpokladov a podmienok.
b) Zdravie je hodnota hodnôt: Zdravie je podmienkou celkového hodnotného ivota jednotlivca, spolonosti i celého prostredia.
c) Zdravie sa týka celého loveka a jeho prostredia: Zdravie aj choroba sú výslednicou vzájomných vzahov medzi organizmom, psychikou a osobnosou jednotlivca a medzi takto poatým jednotlivcom a spolonosou.
d) Zdravie ovplyvuje udí svojim chovaním: Jednotlivec môe aktívne podporova zdravie svoje aj okolia tomu zodpovedajúcim správaním, postojmi a myslením, celoivotným praktikovaním zdravého spôsobu ivota.
e) S podporou zdravia je potrebné zaa u od ranného detstva: Najviac a najahšie si jednotlivec osvojí návyky, schopnosti a postoje zdravia podporujúceho správania, ke sa ich zane ui o najskôr, najneskôr od troch rokov.
f) Prevencia je lacnejšia ako lieba: Predchádza chorobám a zniova riziká ochorení je lacnejšie ako udí liei.
g) Vhodnými miestami pre podporu zdravia sú tie, kde udia ijú a pracujú: Spoloenstvo rodiny, domova, školy, podniku, obce, mesta, záujmových organizácií a podobne.

Kadá škola, ktorá v súasnosti vzdeláva a vychováva mláde by mala ma na zreteli nielen svoje základné poslanie, ale aj zdravie iakov, pedagógov a všetkých pracovníkov školy. Pretoe ivot nemôe by odtrhnutý od prostredia, vzdelanie a výchova by mali zaha otázky týkajúce sa pochopenia nášho miesta v prírode a našej zodpovednosti voi nej.

Projekt sleduje tieto dôleité oblasti

Pohoda prostredia

Pracovné prostredie, prostredie stimulujúce osobný rozvoj, sústavné vytváranie príjemného prostredia tried, školy, okolia, pomocou schránok dôvery a rozhovorov rozširova komunikáciu súvisiacu a chodom školy aj so súkromnými problémami detí, prihliada k poiadavkám zdravej ivotospráva iakov i uiteov

Zdravé uenie

Zmysluplnos (prepojenie uiva so skutoným ivotom a zavádzanie do praxe), monos výberu a primeranos, vyuívanie netradiných spôsobov vyuovania (skupinové vyuovanie, komunikácia, vyuitie spätnej väzby, projektové vyuovanie), pouívanie rôznych foriem hodnotenia, zvyšovanie fyzickej zdatnosti

Otvorené partnerstvo

Vzájomné ovplyvovanie medziosobných a skupinových vzahov a ich zmena, rozširovanie schopností pri utváraní komunity školy (dni otvorených dverí, informovanie rodiovskej verejnosti o práci školy), výchova k demokracii a povedomie o listine udských práv a slobôd, úas na mimoškolských aktivitách

Medzi hlavné úlohy, vyplývajúce z tohto projektu, patria

Výchova k demokracii, ozdravný reim, mimoškolská výchova iakov, zvyšovanie fyzickej zdatnosti, zásady zdravej výivy, zlepšovanie a starostlivos o ivotné prostredie, netradiná spolupráca s rodimi (umouje voný vstup rodiovskej verejnosti do vyuovacích hodín a prítomnos iakov pri triednych schôdzkach), výchova k lepším vzahom v kolektíve, protidrogová prevencia, výchova k zodpovednému partnerstvu, manelstvu, rodiovstvu a k prevencii pohlavných chorôb, starostlivos o pracovné a ivotné prostredie, starostlivos o rozvoj etického a estetického cítenia, rozvíjanie iadúcich medziudských vzahov

Projekt Zdravá škola

Je praktickým riešením, ako dlhodobo a cieavedome pracova s demi a rozvíja v nich k rôznym tematickým oblastiam týkajúcich sa ich zdravia. Jeho vznik iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia a úspešne ho odovzdala vyše štyridsiatim štátom. Vychádzala pritom z presvedenia, e vaka zdravotnej výchove si deti zvýšia úrove svojich vedomostí a osvoja si také správanie v kadodennom ivote, ktoré im napomôe rozvíja ich telesný, duševný, duchovný a sociálny potenciál.

Teda podstatou projektu Zdravá škola je vytvorenie zdravého prostredia v školách a výchova detí ku zdravým ivotným návykom a zdravie podporujúcemu správaniu.

V závere by bolo vhodné spomenú, ím sa takáto škola odlišuje od školy s tradiným poatím

Dáva prednos schopnostiam a návykom pred- zaraujú sa netradiné formy výuby,rodiia majú monos zúastni sa na vyuovacej hodine


Snaí sa zbavi školu stresu a strachu- iak má monos zvoli si písomnú alebo ústnu formu správania,- uitelia nezapisujú poznámky do iackych kniiek


Uia deti aktívne odpoíva- iaci môu cez prestávky navštevova školskú itáre, oddychové centrum, na relaxáciu majú k dispozícii horolezeckú stenu, panákov na skákanie, basketbalové koše


Podporujú samostatnos- samostatné plnenie úloh na vyuovaní, iaci majú monos voného pohybu po škole

Rešpektovanie prianí a potrieb iakov- názory, pripomienky, poiadavky i svoje priania riešia iaci prostredníctvom Školského parlamentu


Pozornos sa venuje pitnému a stravovaciemu reimu detí- zavedenie tzv. týda zdravých jedál,- usporadúvajú De zdravia, bol zriadený bufet s oberstvením, v školských jedálach je denne monos výberu z dvoch jedál


Usiluje sa o väšiu komunikáciu s rodimi- okrem pravidelných triednych zdruení boli zavedené aj konzultané hodiny, vychovávanie k vzájomnej pomoci (mladším, slabším, chorým), iaci vyšších tried majú patronát nad iakmi niších tried

Vo zväšenej miere sa zameriavajú na prevenciu vzniku závislostí:- zapojenie do projektu Prevencia proti drogám

 

                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu